zde se nacházíte:
Úvod > GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

1 Správce osobních údajů

Společnost HANAKO CZ, s. r. o. se sídlem Ladova 1049/13, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28830814, DIČ: CZ28830814, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 30326 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Správce HAKAKO CZ s. r. o. není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaj pro ochranu osobních údajů: kovarova@hanako.cz

2 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Na webových stránkách poskytované údaje jsou v rámci cookies.

3 Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

4 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, marketingu aj.).

5 Kategorie subjektů údajů

Klienti a zaměstnanci správce, dále zpracovatelé a jiné osoby.

6 Kategorie příjemců osobních údajů

Finanční ústavy, úřady, zpracovatelé, smluvní partneři, státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo dle smlouvy.

7 Účel zpracování osobních údajů

Vznik, realizace a ukončení smluvních vztahů, tedy pro účely vzájemného plnění smluvních práv a povinností na základě smluvního vztahu společnosti s obchodními partnery či zákazníky (např. realizace příslušných služeb a poradenství (tj. dotační služby, veřejné zakázky,), a dále provádění plateb, doručování zásilek apod.). 

Zasílání obchodních sdělení (reklamní sdělení, obchodní nabídky apod.).

Plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění listinných a jiných důkazů pro ochranu právních nároků společnosti pro případné mimosoudní, soudní, správní, exekuční či trestní řízení.

8 Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9 Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. V případě jiných účelů budou údaje zpracovávány:
a)   na dobu neurčitou, popř. do podání námitky proti tomuto zpracování;
b)   na dobu neurčitou, popř. do podání námitky proti tomuto zpracován;
c)   10 let od skončení příslušného účetního období, kterého se týkají účetní a daňové doklady obsahující osobní údaje, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
d)   Po dobu trvání desetileté objektivní promlčecí doby dle ustanovení § 629, 636 a 638 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů prodlouženou o další 1 rok s ohledem na možnou prodlevu mezi zahájením soudního sporu a doručením žaloby.

10 Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11 Práva subjektů údajů

I. Právo na přístup k osobním údajům

Osoba má právo získat od firmy potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15.

II. Právo na opravu

Osoba má právo dle čl. 16 na to, aby firma bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

III. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Osoba má za podmínek uvedených v čl. 17 právo na to, aby firma bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se dané osoby týkají, a firma má za určitých podmínek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

IV. Právo na omezení zpracování

Osoba má právo na to, aby firma v případech uvedených v čl. 18 omezila zpracování jejích osobních údajů.

V. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Firma informuje osobu, pokud o to požádá, že příjemci osobních údajů byli informováni o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů (čl. 19).

VI. Právo na přenositelnost údajů

Osoba má právo za určených podmínek získat své osobní údaje, jež poskytla firmě, v daném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů (více čl. 20).

VII. Právo vznést námitku

Osoba má dle čl. 21 z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování (automatizované zpracování) založeného na těchto ustanoveních. Firma osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) pro tento marketing. Pokud osoba vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

VIII. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Osoba má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, dle podmínek čl. 22.

IX. Právo podat si stížnost dozorovému úřadu

Osoba může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

 

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies.

 

 

Prohlášení o použití cookies

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Na co využíváme cookies na tomto webu?

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy
·        Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
·        Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Na tomto webu používáme tyto cookies:

·        Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
·        Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

·        Chrome
·        Firefox
·        Internet Explorer
·        Opera
·        Android

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org