zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Norské fondy přispějí k záchraně biotopů a ohrožených druhů mimo chráněná území

18.08.2020

Až 5,2 milionu korun na záchranu ohrožených přírodních biotopů a rostlinných či živočišných druhů uvedených na červených seznamech mohou získat zájemci z nové dotační výzvy Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR nabízí ve výzvě „Rondane“ celkem 78 milionů korun na menší záchranné projekty v lokalitách mimo zvláště chráněná území. Příjem žádostí odstartuje 14. září 2020.

Čerstvě vyhlášená dotační výzva „Rondane“ je součástí finanční podpory poskytované České republice v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů. Jejím cílem je pomoci zvýšit odolnost našich ekosystémů a podpořit biologickou rozmanitost v krajině.

„Výzva Rondane je koncipována jako doplňková k jiným dotačním titulům v oblasti ochrany přírody financovaným z veřejných národních a evropských zdrojů, zejména k Operačnímu programu Životní prostředí. Podpora je proto namířena na projekty menšího rozsahu, a to mimo zvláště chráněná území, kde není finanční podpora stále dostačující. Všechna realizovaná opatření musí současně vycházet z příslušných národních či regionálních dokumentů stanovujících přístup k ochraně přírody a krajiny,“ přibližuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Prostředky z Norských fondů je možné využít na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin. Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť. Příspěvek tak bude možné získat na vytvoření hnízdišť pro ohrožené druhy, na péči o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, dále na biotopové úpravy dřevin, obnovu otevřených písčin či kupříkladu na zprostupnění migračních překážek živočichů.

„Abychom měli jistotu, že jsou navrhovaná opatření v dané oblasti relevantní a v souladu s národními a regionálními cíli v ochraně ekosystémů a biodiverzity, musí být součástí každé předložené žádosti odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s vyhodnocením přínosnosti navrhovaného projektu,“ upřesňuje k novému dotačnímu titulu Petr Valdman.

O dotaci mohou požádat všechny subjekty, které jsou v České republice registrovány jako právnické osoby. Žadatelé mohou na jeden projekt získat podporu od 130 tisíc do 5,2 milionu korun a pokrýt tak až 90 procent celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí do výzvy „Rondane“ bude otevřen 14. září a potrvá do 30. listopadu 2020. Žádosti budou přijímány online prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.