zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně

Výzva na sociální služby a sociální začleňování

02.10.2018

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlásila dne 17. 9. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –

Sociální služby a sociální začleňování

Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.

Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 500 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 3 500 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. 9. 2018 od 13:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 5. 11. 2018 ve 12.00 hodin.