zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Obce a města

Obce a města

Obce mohou na realizaci svých plánů souvisejících s rozvojem obce využít evropských a národních programů a dotací.

IROP

IROP se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

OSA I. KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

OSA II. ZKVALITNĚNÍ VĚŘEJNÝCH SLUŽEB A PODNÍMEK PRO OBYVATELE REGIONŮ

 • Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

OSA III. DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 • Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
 • Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Operační program rozvoje venkova 2014 – 2020

Program rozvoje venkova se na posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově.

 • Obnova a rozvoj vesnic
 • Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Vzdělávání a informace

kontaktujte nás

OPŽP

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

OSA I: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Podpořit preventivní protipovodňová opatření

OSA II: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

 • Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
 • Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

OSA III: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

 • Prevence vzniku odpadů
 • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • Rekultivace staré skládky
 • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

OSA IV: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • Posílit biodiverzitu
 • Posílit přirozené funkce krajiny
 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

OSA V: Energetické úspory

 • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

kontaktujte nás

OP Zaměstnanost

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti.

kontaktujte nás

Národní dotace a granty

MŠMT

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Státní podpora sportu

MZE 

 • Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

MMR

 • Podpora rozvoje regionů
 • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

kontaktujte nás