zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Podnikatelé

Podnikatelé

V rámci programového období 2014 -2020 jsou pro podnikatele připraveny zejména operační programy, ze kterých lze financovat investiční projekty.

OPPIK

OPPIK se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicích středisek, podnikatelských nemovitostí a další. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014 - 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

OSA I:

 • Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

OSA II:

 • Podpora podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

OSA III:

 • Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin

OSA IV:

 • Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
PopisPříjemci
InovacePosílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-howMSP, VP
PotenciálPodpora zavádění a rozšiřování kapacit potřených pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivitMSP, VP
AplikacePodpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývojeMSP, VP
Partnerství znalostního transferuPodpora vzniku partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostíMSP
SpoluprácePodpora rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítíMSP, VP
Služba infrastrukturyPodpora poskytování služeb inovačním podnikům a provozování stávajících vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centraMSP, VP
Inovační voucheryRozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférouMSP
TechnologiePodpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrůMSP
MarketingPodpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhyMSP
NemovitostiPodpora modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro podnikáníMSP
Školící střediskaRozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojůMSP
Obnovitelné zdroje energiePodpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojůMSP, VP
Úspory energiePodpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoruMSP, VP
Smart grids I a IIZvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustaváchMSP, VP
Nízkouhlíkové technologiePodpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovinMSP, VP
Vysokorychlostní internetRozšíření moderní kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetuMSP, VP
ICT a sdílené službyRozvoj informační a znalostní společnosti se zaměřením na vývoj vlastních softwarových řešení, datová centra nebo centra sdílených služebMSP, VP

OP Zaměstnanost

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti.

kontaktujte nás

OPŽP

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

OSA I: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

OSA II: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

 • Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

OSA III: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

 • Prevence vzniku odpadů
 • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • Rekultivace staré skládky
 • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

OSA IV: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • Posílit biodiverzitu
 • Posílit přirozené funkce krajiny
 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

kontaktujte nás