zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Zemědělci a neziskové organizace

Zemědělci a neziskové organizace

IROP

IROP se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

OSA I. KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

 • Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN- T
 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

OSA II. ZKVALITNĚNÍ VĚŘEJNÝCH SLUŽEB A PODNÍMEK PRO OBYVATELE REGIONŮ

 • Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

OSA III. DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 • Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

kontaktujte nás

Operační program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova se na posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

OSA I:

 • Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

OSA II:

 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

OSA III:

 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

OSA IV:

 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

OSA V:

 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

OSA VI:

 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

kontaktujte nás

OPŽP

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

OSA I: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Podpořit preventivní protipovodňová opatření

OSA II: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

 • Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

OSA III: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

 • Prevence vzniku odpadů
 • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • Rekultivace staré skládky
 • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

OSA IV: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • Posílit biodiverzitu
 • Posílit přirozené funkce krajiny
 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

OSA V: Energetické úspory

 • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

kontaktujte nás

Národní dotace a granty

Vybrané skupiny mohou získat podporu i v rámci národních dotací a grantů. V případě zájmu Vám vyhledáme vhodnou dotační možnost pro Váš záměr.

kontaktujte nás